Een levenstestament: neem iemand voor de toekomst in vertrouwen

In een levenstestament of volmacht worden wensen vastgelegd voor als je niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. Waarom is dit belangrijk? Dat lees je hieronder!
 

Wie wordt de beheerder van de bankrekening? Hoe wil je ermee omgaan als je zelf niet meer kunt beslissen om je woning te verkopen? Je kunt dan iemand aanwijzen om je belangen te behartigen in wie je het volste vertrouwen hebt. Zo worden de zaken volgens je eigen wensen geregeld.

Wat je kunt regelen in een levenstestament:

Gevolmachtigde(n) benoemen

In een basis levenstestament kun je een of meerdere gevolmachtigde(n) aanwijzen. Deze gevolmachtigde gaat je taken overnemen op het gebied van financiën. Hij gaat bijvoorbeeld je bankrekeningen beheren. Daarnaast kan hij ook medische beslissingen nemen. Hij kan bijvoorbeeld overleggen met een arts over je medische toestand. Als je meerdere gevolmachtigden benoemt, zijn zij gezamenlijk bevoegd om namens jou te handelen. Voor bankzaken (zoals internetbankieren) zijn zij afhankelijk van elkaar bevoegd om namens jou te handelen. De bank kan namelijk niet controleren wie er achter de computer zit om geld over te schrijven. De bank kan niet zien of dat door één of twee gevolmachtigden wordt gedaan. Als zij bijvoorbeeld je huis willen verkopen, moeten ze dat samen doen. Hier kan de notaris controleren of de gevolmachtigden dit samen doen.

Algemene volmacht

Met de algemene volmacht kan de gevolmachtigde jouw financiële zaken regelen. De gevolmachtigde kan je bankrekeningen beheren, verzekeringen afsluiten, je aangifte inkomstenbelasting doen enzovoort.

Schenkbevoegdheid

In het levenstestament kun je bepalen dat de gevolmachtigde namens jou mag schenken. Wil je niet dat de gevolmachtigde schenkingen doet? Dat kan ook worden geregeld in het levenstestament.

Bevoegdheid tot verkoop eigen woning

Je kunt in het levenstestament vastleggen dat de gevolmachtigde uw woning mag verkopen als je dat zelf niet meer kunt.

Selbsteintritt

Selbsteintritt betekent dat de gevolmachtigde, namens jou als wederpartij van zichzelf optreedt. Hieronder een voorbeeld.

Voorbeeld:

  • De volmachtgever is Piet
  • Piet heeft twee kinderen; dochter Jet en zoon Jan
  • Jet is de gevolmachtigde van Piet

Piet bepaalt in zijn volmacht dat de gevolmachtigde ieder jaar € 1.000,- aan de kinderen van Piet mag schenken. Dit betekent dat Jet aan haar broer Jan en aan zichzelf ieder jaar € 1.000,- mag schenken. Jet is namelijk de gevolmachtigde die de schenkingen mag doen namens Piet. In dit voorbeeld zie je dat de gevolmachtigde, Jet, dus schenkt aan zichzelf. Om te voorkomen dat hier verwarring over ontstaat, wordt de bevoegdheid tot ‘Selbsteintritt’ opgenomen. De ‘Selbsteintritt’ bepaalt dus dat Jet aan zichzelf mag schenken, omdat zij de dochter, maar ook de gevolmachtigde van Piet is.

Medische volmacht

Met de medische volmacht kan de gevolmachtigde je medische zaken regelen. De gevolmachtigde kan toestemming geven voor een bepaalde medische behandeling. De gevolmachtigde kan overleggen met een arts. De gevolmachtigde kan inzage krijgen in je medische dossiers en een indicatie aanvragen voor de Wet Langdurige Zorg enzovoort.

Rekening en verantwoording

Je kunt in het basis levenstestament bepalen dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording moet afleggen aan jou en na je overlijden aan je nabestaanden. Rekening en verantwoording is een controle achteraf. De gevolmachtigde moet onder andere een overzicht maken van alle inkomsten en uitgaven van dat jaar. Je kunt dan controleren of de gevolmachtigde zijn taken goed heeft uitgevoerd.

Curatele, bewind en mentorschap

Het kan zijn dat de rechter vindt dat jij jouw eigen financiële en/of persoonlijke zaken niet meer zelf kunt regelen. De rechter kan dan curatele, bewind of een mentorschap instellen. De rechter benoemt een curator, bewindvoerder en/of mentor die je financiële en/of persoonlijke zaken regelt. Je kunt in het basis levenstestament vastleggen dat je wil dat je gevolmachtigde ook je curator, bewindvoerder en/of mentor wordt.

Persoonlijke- en medische wensen

Eventuele specifieke persoonlijke wensen kunt je niet laten vastleggen in het basis levenstestament via de DELA VoorelkaarDesk. Dit kan wel direct bij de notaris. Het gaat hier om persoonlijke wensen zoals de eventuele verzorging van huisdieren of de wens om in een bepaalde zorginstelling opgenomen te worden als je niet meer in je eigen huis kunt blijven wonen.

Euthanasieverklaring

Een eventuele euthanasieverklaring kan niet in het basis levenstestament worden opgenomen dat door de DELA VoorelkaarDesk wordt gemaakt.

Ondernemersvolmacht

Een eventuele ondernemersvolmacht kan niet in het basis levenstestament worden opgenomen. Als je een ondernemersvolmacht op wil nemen in je levenstestament, kun je deze akte rechtstreeks bij de notaris laten opmaken zonder tussenkomst van de DELA VoorelkaarDesk.