Algemene voorwaarden

Besloten Vennootschap Fello (hierna: Fello) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84782161 en is gevestigd aan Oude Stadsgracht 1 (5611 DD) te Eindhoven.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Fello.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Diensten: De Diensten die Fello aanbiedt is het verlenen van hulp en ondersteuning aan mantelzorgers in de vorm van 1-op-1 coaching, trainingen en workshops en daarnaast het ondersteunen van de Opdrachtgever bij het opstellen van hun mantelzorgbeleid en het creëren van bewustwording van het thema via diverse middelen.

5. Mantelzorger c.q. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan een Dienst van Fello. Hieronder tevens verstaan een werknemer van Opdrachtgever.

6. Dienstverlener: Besloten Vennootschap Fello, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Fello.

7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Fello heeft aangesteld, projecten aan Fello heeft verleend voor Diensten die door Fello worden uitgevoerd, of waaraan Fello een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Fello, alsmede voorstellen van Fello voor Diensten die door Fello aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Fello waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Fello, elke Overeenkomst tussen Fello en Opdrachtgever en op elke dienst die door Fello wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fello aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Fello is overeengekom  en.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval Fello niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Fello gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Fello is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Fello het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Fello gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van Fello zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Fello heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Fello te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod schriftelijk.

2. Fello heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Fello is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Elke Overeenkomst die met Fello wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Fello wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Fello is verbonden.

5. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

6. Het herroepingsrecht bij een samenwerkingsovereenkomst voor een bepaalde tijd is voor Opdrachtgever uitgesloten.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst                                                  

1. De Overeenkomst (cq samenwerkingsovereenkomst) wordt aangegaan voor een bepaalde tijd en wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met dezelfde termijn, tenzij Opdrachtgever één (1) maand voor het verlopen van een termijn schriftelijk opzegt bij Fello.

2. De Overeenkomst (cq afname ‘losse’ dienst) wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Fello van Opdrachtgever verkrijgt.

3. Iedere Partij is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  • de wederpartij tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
  • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
  • de reputatie van Fello in het geding komt;
  • de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
  • de helft of meer van het geplaatste aandelenkapitaal of de zeggenschap over de onderneming van de wederpartij wordt overgedragen aan een derde partij;
  • het niet redelijk is om nakoming van de verplichtingen van Fello te verlangen door handelen of nalaten van Opdrachtgever, enige medewerker, op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, op verzoek van de bevoegde toezichthouder of op basis van enige gerechtelijke of juridische tussenkomst.

4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Fello ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. Opdrachtgever kan de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

6.  Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever is Opdrachtgever de volledige vergoeding tot het einde van de periode genoemd in de Overeenkomst aan Fello verschuldigd.

7. Indien een Deelnemer van Opdrachtgever uit dienst gaat op het moment dat er een lopend Fello traject is, dan mag de betreffende medewerker nog maximaal één uur gebruik maken van de Fello coach om de lopende zaken goed af te sluiten.

Artikel 6 - Uitvoering van de Dienstverlening

1. Fello zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Fello staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan Fello de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Fello aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Fello heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Fello niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Fello, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Fello is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Fello Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Fello aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Fello of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Fello recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Fello is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Fello verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Fello voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Fello kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Fello gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 2 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Fello.

Artikel 8 - Adviezen / Informatie

1. Fello kan indien daartoe opdracht is gegeven richting de opdrachtgever een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts informerend van aard, doch zal Fello de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Richting de Deelnemer zal Fello informeren, een plan van aanpak maken en regelwerk uit handen nemen. Opdrachtgever en/of Deelnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij het advies en/of de informatie opvolgt.

2. Opdrachtgever zal Fello schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9 – Coaching (1-op-1-coaching)

1. Coaching vindt plaats op locatie van Opdrachtgever en/of Deelnemer of op een nader te bepalen locatie van Fello, of digitaal of telefonisch.

2. De inhoud van de door Fello aangeboden coaching en de gedurende de Coaching verleende informatie zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Fello de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coaching wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Deelnemer.

3. De door Fello verstrekte informatie, in welke vorm dan ook, is nimmer aan te merken als medisch, juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies.

4. Deelnemer of Fello zijn gerechtigd de coachingsessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum en/of tijdstip. Partijen zullen hierover in overleg treden. Opdrachtgever hoeft hier geen extra kosten voor te vergoeden.

Artikel 10 – Diensten

1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Fello de dienst verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers. Diensten zijn bijvoorbeeld trainingen, workshops, webinars, themasessies of een inloopspreekuur.

2. De dienst vindt plaats op locatie van Opdrachtgever, digitaal of op een nader te bepalen locatie van Fello.

3. De inhoud van de door Fello aangeboden dienst en de gedurende de dienst verleende informatie zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Fello de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De dienst wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever en/of Deelnemer alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

4. Fello is gerechtigd de dienst te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Partijen zullen hierover in overleg treden.

5. Fello is gerechtigd de dienst in meerdere sessies te laten plaatsvinden indien er teveel aanmeldingen zijn. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever en/of Deelnemer worden overlegd.

6. Indien Opdrachtgever een dienst verzet is dat tot 3 werkdagen voor aanvang van de dienst kosteloos. Indien Opdrachtgever binnen 3 werkdagen een dienst verzet is Opdrachtgever 25% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Opdrachtgever is gerechtigd eenmalig de dienst te verzetten met maximaal met 2 maanden.

7. Indien Opdrachtgever een dienst annuleert tussen de 7 en 2 werkdagen voor aanvang van de dienst is Opdrachtgever 25% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Indien Opdrachtgever de dienst binnen 48 uur annuleert is Opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd.

8. Indien er voor een dienst al kosten zijn gemaakt door Fello, en Opdrachtgever verzet of annuleert de dienst, dan zijn deze kosten voor Opdrachtgever:

8.1. Indien Opdrachtgever de dienst verzet is dat tot 10 werkdagen voor aanvang van de dienst kosteloos. Indien Opdrachtgever binnen 10 tot 5 werkdagen voor de aanvang van de dienst deze verzet is Opdrachtgever 25% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Indien Opdrachtgever binnen 5 werkdagen tot de geplande datum verzet is 50% vergoeding van toepassing. Opdrachtgever is gerechtigd eenmalig de dienst te verzetten met maximaal met 3 maanden.

8.2. Indien Opdrachtgever de dienst annuleert binnen de 7 werkdagen voor aanvang van de dienst is Opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd. Indien Opdrachtgever de dienst binnen 48 uur annuleert is Opdrachtgever 100% van het overeengekomen tarief verschuldigd.

Artikel 11 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Fello is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Fello, Fello een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 12 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Fello voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Voor alle door Fello uitgebrachte facturen geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen gerekend vanaf de factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Fello haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting/prijsindicatie, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

8. Fello is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst (behoudens prijswijzigingen op grond van btw-verhogingen en andere prijswijzigingen krachtens wet- en regelgeving).

9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Fello.

10. Fello heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Fello kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Fello zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Fello meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Fello gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Deelnemers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Fello de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Fello verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Fello tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien Fello op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

4. Fello heeft een privacy statement, hier te vinden.

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding

1. Fello heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Fello gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Fello is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. Fello is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Fello te vergoeden voor elk financieel verlies dat Fello lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 16 - Overmacht

1. Fello is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Fello wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Fello, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Fello zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Fello of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Fello buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Fello is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 17 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Fello alleen geacht te bestaan indien Fello dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Fello, is Fello uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Fello binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Fello deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Fello in staat is om adequaat te reageren. 

3. Indien het verrichten van Diensten door Fello leidt tot aansprakelijkheid van Fello, is die aansprakelijkheid beperkt tot €10.000,-, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Fello. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. Fello sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Fello is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart Fello voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Fello geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Fello.

6. Enige door Fello opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Fello.

7. De inhoud van het opgeleverde advies van Fello is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Fello opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Fello. Fello is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Fello nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Fello haar eigen advies.

9. Fello staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Fello verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Fello vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Fello binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Fello.

Artikel 18 - Geheimhouding

1. Fello en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Fello bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Fello is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Fello opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Fello steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Fello op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Fello zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Fello niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Fello aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Fello vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Fello vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Fello is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Fello en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Partijen erkennen en respecteren over en weer elkaars intellectuele eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld logo’s en merkenrechten.

2. We zijn er trots op met elkaar samen te werken. Opdrachtgever mag de naam en het logo van Fello gebruiken voor interne communicatie om medewerkers te informeren over de dienstverlening. Voor externe communicatie over Fello, is toestemming van Fello vereist.

3. Fello mag de naam en het logo van Opdrachtgever gebruiken voor externe communicatie over de samenwerking. Voor externe communicatie over Opdrachtgever, is toestemming van Opdrachtgever vereist.

4. Alle IE-rechten en auteursrechten van Fello waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Fello en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Fello worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Fello gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

6. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Fello rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fello. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Fello opgeleverde zaken, dient Fello expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

7. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Fello rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

7. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 20 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Fello verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Fello zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart Fello van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart Fello voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Fello voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Fello verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Fello of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@fello.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Fello de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Fello zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 - Toepasselijk recht

1. Fello heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

2. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.

3. Alle rechtsverhoudingen en geschillen tussen Partijen wordt beheerst door Nederlands recht. In geval van een geschil wordt het geschil in eerste aanleg uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oost Brabant, behoudens de (exclusieve) bevoegdheid van Fello om een geschil voor te leggen aan de rechter die zonder dit forumbeding bevoegd zou zijn.

 

Eindhoven, 12 december 2023